Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Multi tier VNet with NSGs and DMZ

Senast uppdaterad: 2021-05-14

This template deploys a Virtual Network with 3 subnets, 3 Network Security Groups and appropriate security rules to make the FrontEnd subnet a DMZ

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
virtualNetworkName This is your Virtual Network
addressPrefix The CIDR address space for your Virtual Network in Azure
FESubnetPrefix This is CIDR prefix for the FrontEnd Subnet
AppSubnetPrefix This is CIDR prefix for the Application Subnet
DBSubnetPrefix This is CIDR prefix for the Database Subnet
FENSGName This is name of the networkSecurityGroup that will be assigned to FrontEnd Subnet
AppNSGName This is name of the networkSecurityGroup that will be assigned to Application Subnet
DBNSGName This is name of the networkSecurityGroup that will be assigned to Database Subnet
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/nsg-dmz-in-vnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/nsg-dmz-in-vnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt