Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Apply a NSG to an existing subnet

Senast uppdaterad: 2021-07-30

This template applies a newly created NSG to an existing subnet

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
virtualNetworkResourceGroupName The resource group where the existing VNet is located.
virtualNetworkName The name of the existing VNet
subnetName The name of the existing subnet.
location Location for all resources
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/nsg-add-to-existing-subnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/nsg-add-to-existing-subnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt