Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Enable NSG Flow Logs

Senast uppdaterad: 2021-04-28

This template create an NSG Flow Logs resource

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Region where you resources are located
NetworkWatcherName Name of the Network Watcher attached to your subscription. Format: NetworkWatcher_<region_name>
FlowLogName Chosen name of your Flow log resource
existingNSG Resource ID of the target NSG
RetentionDays Retention period in days. Default is zero which stands for permanent retention. Can be any Integer from 0 to 365
FlowLogsversion FlowLogs Version. Correct values are 1 or 2 (default)
storageAccountType Storage Account type

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/networkwatcher-flowLogs-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/networkwatcher-flowLogs-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt