Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Hyper-V Host Virtual Machine with nested VMs.

Senast uppdaterad: 2021-06-23

Deploys a Virtual Machine to by a Hyper-V Host and all dependent resources including virtual network, public IP address and route tables.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
location Location for all resources.
HostPublicIPAddressName Resource Name for Public IP address attached to Hyper-V Host
virtualNetworkName Hyper-V Host and Guest VMs Virtual Network
virtualNetworkAddressPrefix Virtual Network Address Space
NATSubnetName NAT Subnet Name
NATSubnetPrefix NAT Subnet Address Space
hyperVSubnetName Hyper-V Host Subnet Name
hyperVSubnetPrefix Hyper-V Host Subnet Address Space
ghostedSubnetName Ghosted Subnet Name
ghostedSubnetPrefix Ghosted Subnet Address Space
azureVMsSubnetName Azure VMs Subnet Name
azureVMsSubnetPrefix Azure VMs Address Space
HostNetworkInterface1Name Hyper-V Host Network Interface 1 Name, attached to NAT Subnet
HostNetworkInterface2Name Hyper-V Host Network Interface 2 Name, attached to Hyper-V LAN Subnet
HostVirtualMachineName Name of Hyper-V Host Virtual Machine, Maximum of 15 characters, use letters and numbers only.
HostVirtualMachineSize Size of the Host Virtual Machine
HostAdminUsername Admin Username for the Host Virtual Machine
HostAdminPassword Admin User Password for the Host Virtual Machine

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/nested-vms-in-virtual-network/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/nested-vms-in-virtual-network/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt