Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Virtual Network NAT

Senast uppdaterad: 2022-04-05

Deploy a NAT gateway and virtual machine

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmname Name of the virtual machine
vmsize Size of the virtual machine
vnetname Name of the virtual network
subnetname Name of the subnet for virtual network
vnetaddressspace Address space for virtual network
vnetsubnetprefix Subnet prefix for virtual network
natgatewayname Name of the NAT gateway
networkinterfacename Name of the virtual machine nic
publicipname Name of the NAT gateway public IP
nsgname Name of the virtual machine NSG
publicipvmname Name of the virtual machine public IP
publicipprefixname Name of the NAT gateway public IP
adminusername Administrator username for virtual machine
adminpassword Administrator password for virtual machine
location Name of resource group

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/nat-gateway-1-vm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/nat-gateway-1-vm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt