Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploys a 2 node master/slave MySQL replication cluster

Senast uppdaterad: 2021-06-11

This template deploys a 2 node master/slave MySQL replication cluster on CentOS 6.5 or 6.6

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
dnsName Connect to your cluster using dnsName.location.cloudapp.azure.com
vmUserName user name to ssh to the VMs
mysqlRootPassword mysql root user password single quote not allowed
mysqlReplicationPassword mysql replication user password single quote not allowed
mysqlProbePassword mysql probe password single quote not allowed
vmSize size for the VMs
diskType Storage account type for the cluster
virtualNetworkName Virtual network name for the cluster
virtualNetworkNewOrExisting Identifies whether to use new or existing Virtual Network
virtualNetworkResourceGroupName If using existing VNet, specifies the resource group for the existing VNet
subnetName subnet name for the MySQL nodes
virtualNetworkAddressPrefix IP address in CIDR for virtual network
subnetAddressPrefix IP address in CIDR for db subnetq
subnetStartAddress Start IP address in the subnet for the VMs
vmImage publisher for the VM OS image
mysqlFrontEndPort0 MySQL public port master
mysqlFrontEndPort1 MySQL public port slave
sshNatRuleFrontEndPort0 public ssh port for VM1
sshNatRuleFrontEndPort1 public ssh port for VM2
mysqlProbePort0 MySQL public port master
mysqlProbePort1 MySQL public port slave
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mysql/mysql-replication/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mysql/mysql-replication/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt