Hoppa över navigering

Deploys a 2 node master/slave MySQL replication cluster

Senast uppdaterad: 2018-05-22

This template deploys a 2 node master/slave MySQL replication cluster on CentOS 6.5 or 6.6

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
dnsName Connect to your cluster using dnsName.location.cloudapp.azure.com
vmUserName user name to ssh to the VMs
vmPassword password to ssh to the VMs
mysqlRootPassword mysql root user password single quote not allowed
mysqlReplicationPassword mysql replication user password single quote not allowed
mysqlProbePassword mysql probe password single quote not allowed
vmSize size for the VMs
diskType Storage account type for the cluster
virtualNetworkName Virtual network name for the cluster
vnetNewOrExisting Identifies whether to use new or existing Virtual Network
virtualNetworkExistingRGName If using existing VNet, specifies the resource group for the existing VNet
dbSubnetName subnet name for the MySQL nodes
vnetAddressPrefix IP address in CIDR for virtual network
dbSubnetAddressPrefix IP address in CIDR for db subnetq
dbSubnetStartAddress Start IP address in the subnet for the VMs
imagePublisher publisher for the VM OS image
imageOffer VM OS name
imageSKU VM OS version
mysqlFrontEndPort0 MySQL public port master
mysqlFrontEndPort1 MySQL public port slave
sshNatRuleFrontEndPort0 public ssh port for VM1
sshNatRuleFrontEndPort1 public ssh port for VM2
mysqlProbePort0 MySQL public port master
mysqlProbePort1 MySQL public port slave
artifactsPath template and script file location
customScriptCommandToExecute bash script command line
publicIPName public IP name for MySQL loadbalancer
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/mysql-replication/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/mysql-replication/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt