Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploys 1 MySQL PaaS instance and up to 5 read only replicas

Senast uppdaterad: 2021-05-05

This template will deploy a MySQL PaaS Server instance, and from 0 to 5 read only replicas. They will all be set on the same location as the master and replication will be automatically configured.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
serverName Server name for the MySQL PaaS instance and it's replicas (replicas will get a '-' attached to the end with the replica number).
location Location for the MySQL PaaS components to be deployed.
administratorLogin Administrator name for MySQL servers.
administratorLoginPassword Password for the MySQL server administrator.
vCPU Number of vCPUs for the MySQL Server instances to be deployed.
skuFamily Hardware generation for the MySQL Server instances to be deployed.
skuSizeMB Storage capacity for the MySQL Server instances to be deployed.
skuTier Performance tier for the MySQL Server instances to be deployed.
numberOfReplicas Number of replica instances to be deployed.
version MySQL version for the MySQL Server instances to be deployed.
enableAzureResources Enable Azure hosted resources to access the master instance.
backupRetentionDays Backup retention period.
geoRedundantBackup Enable or disable geo redundant backups.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mysql/mysql-paas-replication/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mysql/mysql-paas-replication/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt