Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploys a 3 node Percona XtraDB Cluster

Senast uppdaterad: 2021-05-21

This template deploys a 3 node MySQL high availability cluster on CentOS 6.5 or Ubuntu 12.04

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
dnsName Connect to your cluster using dnsName.cloudapp.net
userName user name to ssh to the VMs
vmSize size for the VMs
virtualNetworkName Virtual network name for the cluster
dbSubnetName subnet name for the MySQL nodes
vnetAddressPrefix IP address in CIDR for virtual network
dbSubnetAddressPrefix IP address in CIDR for db subnet
vmIP1 IP address for VM1 must be available in db subnet
vmIP2 IP address for VM2 must be available in db subnet
vmIP3 IP address for VM3 must be available in db subnet
vmNamePrefix host name prefix for the VMs
imagePublisher publisher for the VM OS image
imageOffer VM OS name
imageSKU VM OS version
mysqlFrontEndPort MySQL public port
mysqlBackEndPort MySQL private port
idleTimeoutInMinutesforILBRule idel timeout for load balancer
probePort cluster health check probe port exposed to load balancer
probeRequestPath cluster health check probe path
probeIntervalInSeconds health check probe interval
numberOfProbes number of health check probes to consider failure
sshNatRuleFrontEndPort1 public ssh port for VM1
sshNatRuleFrontEndPort2 public ssh port for VM2
sshNatRuleFrontEndPort3 public ssh port for VM3
sshNatRuleBackEndPort private ssh port for the VMs
customScriptCommandToExecute bash script command line
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mysql/mysql-ha-pxc/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mysql/mysql-ha-pxc/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt