Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

VMs in Availability Zones with a Load Balancer and NAT

Senast uppdaterad: 2021-05-12

This template allows you to create Virtual Machines distributed across Availability Zones with a Load Balancer and configure NAT rules through the load balancer. This template also deploys a Virtual Network, Public IP address and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Location for the VMs, only certain regions support zones.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
dnsName Unique DNS Name for the Public IP for the frontend load balancer.
windowsOrUbuntu Operation System for the Virtual Machine.
numberOfVms Number of VMs to provision
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
vmSize Size of the virtual machine

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/multi-vm-lb-zones/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/multi-vm-lb-zones/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt