Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Multiple VM Template with Chef Extension

Senast uppdaterad: 2021-06-09

Deploys a specified number of Ubuntu VMs configured with Chef Client

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmDnsName DNS name for the VM
numberOfInstances Number of VM instances to create, default is 2
availabilitySetName Availability Set name for the VMs
adminUsername Admin user name for the Virtual Machines
imagePublisher Publisher for the OS image, the default is Canonical
imageOffer The name of the image offer. The default is Ubuntu
imageSKU Version of the image. The default is 16.04-LTS
vmSize VM Size
validation_client_name Validator key name for the organization. Example: myorg-validator
runlist Optional Run List to Execute
validation_key JSON Escaped Validation Key
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/chef/multi-vm-chef-template-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/chef/multi-vm-chef-template-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av Stuart Preston