Multi VM Template with Chef Agent

Senast uppdaterad: 2015-04-28

Deploys multiple Ubuntu VMs with Chef

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
newStorageAccountName Unique Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed
vmDnsName DNS name for the VM
numberOfInstances Number of VM instances to create, default is 2
availabilitySetName Availability Set name for the VMs
adminUserName Admin user name for the Virtual Machines
adminPassword Admin password for the Virtual Machines
imagePublisher Publisher for the OS image, the default is Canonical
imageOffer The name of the image offer. The default is Ubuntu
imageSKU Version of the image. The default is 14.04.2-LTS
vmSize VM Size
chef_node_name Unique name for the node (VM) in the Chef Organization
chef_server_url Organization URL for the Chef Server. Example https://ChefServerDnsName.cloudapp.net/organizations/Orgname
validation_client_name Validator key name for the organization. Example : MyOrg-validator
runlist Optional Run List to Execute
validation_key JSON Escaped Validation Key

Använda mallen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/multi-vm-chef-template-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell
Kommandoraden
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/multi-vm-chef-template-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt