Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Multi tier traffic manager, L4 ILB, L7 AppGateway

Senast uppdaterad: 2021-07-13

This template deploys a Virtual Network, segregates the network through subnets, deploys VMs and configures load balancing

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
region1-Location-Name Azure Region valid name
region2-Location-Name Azure Region valid name
trafficManagerProfile_name Traffice Manager profile name
adminuser Admin username
adminuserPassword Admin Password
app-prefix Application prefix name, should be <= 10 characters
imageSKU The Windows version for the VM
vmSize Size of the virtual machine, must be available in the virtual machine's location
numberOfVMInstances Number of VM instances to be created behind internal load balancer control
loadbalancer-dns-prefix Loadbalancer dns name should be lowercase letters
appGW-skuName Choose Application gateway SKU!
appGW-capacity Number of Application Gateway instances
appGW-pathMatch1 Path match string for Path Rule 1
appGW-pathMatch2 Path match string for Path Rule 2

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/multi-tier-loadbalancing/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/multi-tier-loadbalancing/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt