Deploy Moodle on Centos on a single VM.

av vidya
Senast uppdaterad: 2016-04-07

This template deploys Moodle as a LAMP application on Centos. It creates a single Centos VM and does a silent install of MySQL, Apache and PHP on it. It then deploys Moodle, and if selected, the Microsoft Office 365 plugins for Moodle on it. After the deployment is successful, you can go to /moodle to start congfiguring Moodle.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
uniqueNamePrefix Unique name that will be used to generate various other names including the name of the Public IP used to access the Virtual Machine.
adminUsername User name for the Virtual Machine administrator. Do not use simple names such as 'admin'.
adminPassword Password for the Virtual Machine administrator.
mySqlPassword Password for the MySQL 'root' admin user.
vmSize The size of the VM.
moodleVersion The Moodle version you want to install.
installOfficePlugins Do you want to install the Office 365 plugins for Moodle?

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/moodle-singlevm-centos/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/moodle-singlevm-centos/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av vidya