Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploy an Autoscale Setting for App Service Plan

Senast uppdaterad: 2021-05-05

This template allows you to deploy an autoscale policy for Azure AppService Plan resource.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
svcPlanName The name of the App Service plan.
sku The pricing tier for the App Service plan.
svcPlanSize The instance size of the app.
minimumCapacity The minimum capacity. Autoscale engine will ensure the instance count is at least this value.
maximumCapacity The maximum capacity. Autoscale engine will ensure the instance count is not greater than this value.
defaultCapacity The default capacity. Autoscale engine will preventively set the instance count to be this value if it can not find any metric data.
metricName The metric name.
metricThresholdToScaleOut The metric upper threshold. If the metric value is above this threshold then autoscale engine will initiate scale out action.
metricThresholdToScaleIn The metric lower threshold. If the metric value is below this threshold then autoscale engine will initiate scale in action.
changePercentScaleOut The percentage to increase the instance count when autoscale engine is initiating scale out action.
changePercentScaleIn The percentage to decrease the instance count when autoscale engine is initiating scale in action.
autoscaleEnabled A boolean to indicate whether the autoscale policy is enabled or disabled.
location Location for resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/monitor-autoscale-webappserviceplan-simplemetricbased/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/monitor-autoscale-webappserviceplan-simplemetricbased/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt