Hoppa över navigering

Deploy an Autoscale Setting for Virtual Machine ScaleSet

Senast uppdaterad: 2017-09-17

This template allows you to deploy an autoscale policy for Virtual Machine ScaleSet resource.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set.
windowsOSVersion The Windows version for the VM.
vmssName String used as a base for naming resources. Must be 3-61 characters in length and globally unique across Azure.
instanceCount Number of VM instances (1000 or less).
adminUsername Admin username.
adminPassword Admin password.
minimumCapacity The minimum capacity. Autoscale engine will ensure the instance count is at least this value.
maximumCapacity The maximum capacity. Autoscale engine will ensure the instance count is not greater than this value.
defaultCapacity The default capacity. Autoscale engine will preventively set the instance count to be this value if it can not find any metric data.
metricName The metric name.
metricThresholdToScaleOut The metric upper threshold. If the metric value is above this threshold then autoscale engine will initiate scale out action.
metricThresholdToScaleIn The metric lower threshold. If the metric value is below this threshold then autoscale engine will initiate scale in action.
changePercentScaleOut The percentage to increase the instance count when autoscale engine is initiating scale out action.
changePercentScaleIn The percentage to decrease the instance count when autoscale engine is initiating scale in action.
autoscaleEnabled A boolean to indicate whether the autoscale policy is enabled or disabled.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/monitor-autoscale-vmss-simplemetricbased/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/monitor-autoscale-vmss-simplemetricbased/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt