Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploy an Autoscale Failed Activity Log Alert

Senast uppdaterad: 2021-05-05

This template allows you to deploy a simple alert which uses an action group to send email notifications for any failed Autoscale records in the Azure Activity Log

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
actionGroupName Name for the Action group.
actionGroupShortName Short name for the Action group.
emailAddress Email address.
activityLogAlertName Name for the Activity log alert.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/monitor-autoscale-failed-alert/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/monitor-autoscale-failed-alert/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt