Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create a new action groupn on Azure.

Senast uppdaterad: 2021-07-30

This template creates a new Action group on Azure, this action group can be then used for configuring alerts on Azure.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
actionGroupName Unique name (within the Resource Group) for the Action group.
actionGroupShortName Short name (maximum 12 characters) for the Action group.
emailReceivers The list of email receivers that are part of this action group.
smsReceivers The list of SMS receivers that are part of this action group.
webhookReceivers The list of webhook receivers that are part of this action group.
itsmReceivers The list of ITSM receivers that are part of this action group
azureAppPushReceivers The list of AzureAppPush receivers that are part of this action group
automationRunbookReceivers The list of AutomationRunbook receivers that are part of this action group.
voiceReceivers The list of voice receivers that are part of this action group.
logicAppReceivers The list of logic app receivers that are part of this action group.
azureFunctionReceivers The list of azure function receivers that are part of this action group.
armRoleReceivers The list of ARM role receivers that are part of this action group. Roles are Azure RBAC roles and only built-in roles are supported.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/monitor-action-groups/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/monitor-action-groups/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt