Hoppa över navigering

MongoDB Sharding Cluster

Senast uppdaterad: 2018-09-12

This template deploys a MongoDB Sharding Cluster on CentOS and enables Zabbix monitoring

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername Administrator user name used when provisioning virtual machines
adminPassword Administrator password used when provisioning virtual machines
mongoAdminUsername MongoDB Administrator user name used when provisioning MongoDB sharding cluster
mongoAdminPassword MongoDB Administrator password used when provisioning MongoDB sharding cluster
dnsNamePrefix DNS Name for the publicly accessible router nodes. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
centOsVersion The CentOS version for the VM. This will pick a fully patched image of this given CentOS version.
environment Different environments in Azure. Choose AzureCloud for Global Azure, and choose AzureChinaCloud for Mooncake (Azure China Cloud).
numDataDisks The number of data disks on each shard node. We will use Raid0 for the data disks to improve performance. On each shard.
sizeOfDataDiskInGB The size of each data disk, the value is between 1 and 1023.
routerNodeVmSize The size of the virtual machines used when provisioning the router nodes
configNodeVmSize The size of the virtual machines used when provisioning config nodes
replicaNodeVmSize The size of the virtual machines used when provisioning replica set nodes
zabbixServerIPAddress The zabbix server IP which will monitor the mongodb nodes' mongodb status. Null means no zabbix server.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/mongodb-sharding-centos/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/mongodb-sharding-centos/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt