Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Azure MongoDB Sharding Cluster

Senast uppdaterad: 2021-04-28

This template deploys a MongoDB Sharding Cluster on CentOS

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername Administrator user name used when provisioning virtual machines
mongoAdminUsername MongoDB Administrator user name used when provisioning MongoDB sharding cluster
mongoAdminPassword MongoDB Administrator password used when provisioning MongoDB sharding cluster
dnsNamePrefix DNS Name for the publicly accessible router nodes. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
centOsVersion The CentOS version for the VM. This will pick a fully patched image of this given CentOS version.
numDataDisks The number of data disks on each shard node. We will use Raid0 for the data disks to improve performance. On each shard.
sizeOfDataDiskInGB The size of each data disk, the value is between 1 and 1023.
routerNodeVmSize The size of the virtual machines used when provisioning the router nodes
configNodeVmSize The size of the virtual machines used when provisioning config nodes
replicaNodeVmSize The size of the virtual machines used when provisioning replica set nodes
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.
mongoSSLCertPassword The password of the pem file that is used as ssl cert by the cluster

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/airflow/mongodb-sharded-on-centos/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/airflow/mongodb-sharded-on-centos/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt