Install MongoDB on CentOS with Custom Script Linux Extension

Senast uppdaterad: 2018-08-15

This template deploys Mongo DB on a CentOS Virtual Machine. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP addresses and a Network Interface.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
dnsNameForPublicIP Unique FQDN for the VM
adminUsername Desired admin username to log on to the VM
adminPassword Desired passworde to log on to the VM
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmSize Desired VM size
publicIPAddressName Name of the public IP address
vmName Name of the VM
virtualNetworkName Name of the virtual network
nicName Name of the virtual network adapter
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/mongodb-on-centos/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/mongodb-on-centos/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt