Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Nodejs front-end and MongoDB cluster on Ubuntu VMs

av Oz
Senast uppdaterad: 2021-06-09

This template creates a front-end Nodejs service and a multi-server MongoDB deployment on Ubuntu virtual machines, and configures the MongoDB installation for high availability

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername Administrator user name used when provisioning virtual machines (which also becomes a system user administrator in MongoDB)
adminPassword Administrator password used when provisioning virtual machines (which is also a password for the system administrator in MongoDB)
virtualNetworkName The arbitrary name of the virtual network provisioned for the MongoDB deployment
subnetName Subnet name for the virtual network that resources will be provisioned in to
addressPrefix The network address space for the virtual network
subnetPrefix The network address space for the virtual subnet
nodeAddressPrefix The IP address prefix that will be used for constructing a static private IP address for each node in the cluster
dnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the front end Virtual Machine.
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for the front end VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version. Allowed values: 12.04.2-LTS, 12.04.3-LTS, 12.04.4-LTS, 12.04.5-LTS, 12.10, 14.04.5-LTS, 14.10, 15.10.
jumpbox The flag allowing to enable or disable provisioning of the jumpbox VM that can be used to access the MongoDB environment
tshirtSize T-shirt size of the MongoDB deployment
replicaSetName The name of the MongoDB replica set
replicaSetKey The shared secret key for the MongoDB replica set
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mongo/mongodb-nodejs-high-availability/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mongo/mongodb-nodejs-high-availability/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt