Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Update a packet core control plane

av Tom Zhu
Senast uppdaterad: 2022-07-28

This template allows you to update the version of an existing packet core.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Region where the mobile network will be deployed (must match the resource group region)
existingSiteName The name of the existing packet core / site.
existingPacketCorePlatformType The name of the existing packet core platform type.
existingMobileNetworkName The name of the mobile network.
existingPacketCoreNetworkTechnology The mode in which the packet core instance will run.
existingPacketCoreCustomLocationId The resource ID of the customLocation representing the ASE device where the packet core will be deployed. If this parameter is not specified then the 5G core will be created but will not be deployed to an ASE. [Collect custom location information](https://docs.microsoft.com/en-gb/azure/private-5g-core/collect-required-information-for-a-site#collect-custom-location-information) explains which value to specify here.
controlPlaneAccessInterfaceName The name of the control plane interface on the access network. In 5G networks this is called the N2 interface whereas in 4G networks this is called the S1-MME interface. This should match one of the interfaces configured on your Azure Stack Edge machine.
controlPlaneAccessIpAddress The IP address of the control plane interface on the access network. In 5G networks this is called the N2 interface whereas in 4G networks this is called the S1-MME interface.
accessSubnet The network address of the access subnet in CIDR notation
accessGateway The access subnet default gateway
newVersion The version of packet core to use. Only set this field when instructed to by your support engineer.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.mobilenetwork/mobilenetwork-update-packet-core-control-plane/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.mobilenetwork/mobilenetwork-update-packet-core-control-plane/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt