Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Provision proxy SIMs

av satravi
Senast uppdaterad: 2022-07-28

This template adds the SIM group and SIM(s) to an existing mobile network and provisions the SIM(s).

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Region where the SIM group will be deployed (must match the resource group region).
existingMobileNetworkName The name of the mobile network to which you are adding the SIM group.
existingSimPolicyName The name of the SIM policy to be assigned to the SIM(s).
simGroupName The name for the SIM group.
simResources An array containing properties of the SIM(s) you wish to create. See [Provision proxy SIM(s)](https://docs.microsoft.com/en-gb/azure/private-5g-core/provision-sims-azure-portal) for a full description of the required properties and their format.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.mobilenetwork/mobilenetwork-provision-proxy-sims/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.mobilenetwork/mobilenetwork-provision-proxy-sims/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt