Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

min.io Azure Gateway

Senast uppdaterad: 2021-05-05

Fully private min.io Azure Gateway deployment to provide an S3 compliant storage API backed by blob storage

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Location of all resources to be deployed
virtualNetworkAddressPrefix VNET address space.
virtualNetworkSubnetAddressPrefix Subnet address space.
agentPoolVmSku VM SKU for AKS user node pool
maxpods AKS max pods per node
nodecount Initial node count for AKS user node pool
mincount Min count for AKS user node pool autoscaling
maxcount Max count for AKS user node pool autoscaling
linuxSSHKey Public key for SSH authentication
adminUsername Linux admin username for AKS cluster nodes
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access artifacts
utcValue (ingen beskrivning är tillgänglig)

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/minio/minio-azure-gateway/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/minio/minio-azure-gateway/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt