Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Install a Minecraft Server on an Ubuntu VM.

Senast uppdaterad: 2021-08-02

This template deploys and sets up a customized Minecraft server on an Ubuntu Virtual Machine.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. For example, if stored on a public GitHub repo, you'd use the following URI: https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/minecraft-on-ubuntu/.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. If your artifacts are stored on a public repo or public storage account you can leave this blank.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminUsername Admin user name you will use to log on to the Virtual Machine.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
difficulty 0 - Peaceful, 1 - Easy, 2 - Normal, 3 - Hard
dnsNameForPublicIP Put a unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
enable-command-block enable command blocks
gamemode 0 - Survival, 1 - Creative, 2 - Adventure, 3 - Spectator
generate-structures Generates villages etc.
level-name Name of your world
level-seed Add a seed for your world
minecraftLauncherLocation Location of the Minecraft server .jar launcher
location Location for all resources.
minecraftUser Your Minecraft user name
spawn-monsters Enables monster spawning
virtualMachineSize This is the Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.
white-list Only ops and whitelisted players can connect

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/minecraft/minecraft-on-ubuntu/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/minecraft/minecraft-on-ubuntu/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt