Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create a CosmosDB Account with Microsoft Defender Cosmos DB.

Senast uppdaterad: 2022-04-06

This template allows you to deploy an Azure CosmosDB account with Microsoft Defender for Azure Cosmos DB (preview) enabled.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
accountName Cosmos DB account name. max length 44 characters, only digits and letters, lowercase
location Location for your CosmosDB account.
microsoftDefenderForAzureCosmosDBEnabled Enable or disable Microsoft Defender for Azure Cosmos DB.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/microsoft-defender-cosmosdb-create-account/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/microsoft-defender-cosmosdb-create-account/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt