Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Memcached service cluster using multiple Ubuntu VMs

Senast uppdaterad: 2021-05-21

This template creates one or more memcached services on Ubuntu 14.04 VMs in a private subnet. It also creates one publicly accessible Apache VM with a PHP test page to confirm that memcached is installed and accessible.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
newStorageAccountName Unique name of the new storage account that will be created to store virtual machine VHDs
domainName Domain name of the publicly accessible Apache test web server
adminUsername Virtual machine administrator username
adminPassword Virtual machine administrator password
memcachedVmSize Size of the memcached virtual machine
apacheVmSize Size of the Apache virtual machine
numberOfMemcachedInstances Number of memcached virtual machines to provision
virtualNetworkName Virtual network name
addressPrefix Virtual network address prefix
subnetDmzPrefix Address prefix for the DMZ subnet
subnetMemcachedPrefix Address prefix for the Memcached subnet
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/memcached-multi-vm-ubuntu/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/memcached-multi-vm-ubuntu/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt