Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploy Azure Database for MySQL with VNet

Senast uppdaterad: 2022-04-13

This template provides a way to deploy an Azure database for MySQL with VNet integration.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
serverName Server Name for Azure database for MySQL
administratorLogin Database administrator login name
administratorLoginPassword Database administrator password
skuCapacity Azure database for MySQL compute capacity in vCores (2,4,8,16,32)
skuName Azure database for MySQL sku name
SkuSizeMB Azure database for MySQL Sku Size
SkuTier Azure database for MySQL pricing tier
skuFamily Azure database for MySQL sku family
mysqlVersion MySQL version
location Location for all resources.
backupRetentionDays MySQL Server backup retention days
geoRedundantBackup Geo-Redundant Backup setting
virtualNetworkName Virtual Network Name
subnetName Subnet Name
virtualNetworkRuleName Virtual Network RuleName
vnetAddressPrefix Virtual Network Address Prefix
subnetPrefix Subnet Address Prefix

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.dbformysql/managed-mysql-with-vnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.dbformysql/managed-mysql-with-vnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av Parikshit Savjani