Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy Azure Database for MariaDB with VNet

Senast uppdaterad: 2021-04-27

This template provides a way to deploy an Azure database for MariaDB with VNet integration.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
serverName Server Name for Azure database for MariaDB
administratorLogin Database administrator login name
administratorLoginPassword Database administrator password
skuCapacity Azure database for MariaDB compute capacity in vCores (2,4,8,16,32)
skuName Azure database for MariaDB sku name
skuSizeMB Azure database for MariaDB Sku Size
skuTier Azure database for MariaDB pricing tier
skuFamily Azure database for MariaDB sku family
mariadbVersion MariaDB version
location Location for all resources.
backupRetentionDays MariaDB Server backup retention days
geoRedundantBackup Geo-Redundant Backup setting
virtualNetworkName Virtual Network Name
subnetName Subnet Name
virtualNetworkRuleName Virtual Network RuleName
vnetAddressPrefix Virtual Network Address Prefix
subnetPrefix Subnet Address Prefix

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.dbformariadb/managed-mariadb-with-vnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.dbformariadb/managed-mariadb-with-vnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt