Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create an Azure Machine Learning service workspace.

Senast uppdaterad: 2021-09-15

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. This configuration describes the minimal set of resources you require to get started with Azure Machine Learning.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
name Specifies the name of the deployment.
environment Specifies the name of the environment.
location Specifies the location of the Azure Machine Learning workspace and dependent resources.
hbi_workspace Specifies whether to reduce telemetry collection and enable additional encryption.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-workspace/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-workspace/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt