Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create an Azure Machine Learning service workspace.

Senast uppdaterad: 2022-05-31

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. This configuration describes the set of resources you require to get started with Azure Machine Learning in a network isolated set up.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace.
location Specifies the location for workspace.
identityType Specifies the identity type of the Azure Machine Learning workspace.
primaryUserAssignedIdentityResourceGroup Specifies the resource group of user assigned identity that represents the Azure Machine Learing workspace.
primaryUserAssignedIdentityName Specifies the name of user assigned identity that represents the Azure Machine Learing workspace.
cmkUserAssignedIdentityResourceGroup Specifies the resource group of user assigned identity that needs to be used to access the key for encryption.
cmkUserAssignedIdentityName Specifies the name of user assigned identity that needs to be used to access the key for encryption.
tagValues Tags for workspace, will also be populated if provisioning new dependent resources.
storageAccountOption Determines whether or not a new storage should be provisioned.
storageAccountName Name of the storage account.
storageAccountType (ingen beskrivning är tillgänglig)
storageAccountBehindVNet Determines whether or not to put the storage account behind VNet
storageAccountResourceGroupName Resource group name of the storage account if using existing one
keyVaultOption Determines whether or not a new key vault should be provisioned.
keyVaultName Name of the key vault.
keyVaultBehindVNet Determines whether or not to put the storage account behind VNet
keyVaultResourceGroupName Resource group name of the key vault if using existing one
applicationInsightsOption Determines whether or not new ApplicationInsights should be provisioned.
applicationInsightsName Name of ApplicationInsights.
applicationInsightsResourceGroupName Resource group name of the application insights if using existing one.
containerRegistryOption Determines whether or not a new container registry should be provisioned.
containerRegistryName The container registry bind to the workspace.
containerRegistrySku (ingen beskrivning är tillgänglig)
containerRegistryResourceGroupName Resource group name of the container registry if using existing one.
containerRegistryBehindVNet Determines whether or not to put container registry behind VNet.
vnetOption Determines whether or not a new VNet should be provisioned.
vnetName Name of the VNet
vnetResourceGroupName Resource group name of the VNET if using existing one.
vnetLocation Required if existing VNET location differs from workspace location
addressPrefixes Address prefix of the virtual network
subnetOption Determines whether or not a new subnet should be provisioned.
subnetName Name of the subnet
subnetPrefix Subnet prefix of the virtual network
adbWorkspace Azure Databrick workspace to be linked to the workspace
confidential_data Specifies that the Azure Machine Learning workspace holds highly confidential data.
encryption_status Specifies if the Azure Machine Learning workspace should be encrypted with customer managed key.
cmk_keyvault Specifies the customer managed keyVault arm id. Required when encryption is enabled
resource_cmk_uri Specifies if the customer managed keyvault key uri. Required when encryption is enabled
privateEndpointType (ingen beskrivning är tillgänglig)
encryption_cosmosdb_armid Specifies customer managed cosmosDB for CMK workspace
encryption_storage_armid Specifies customer managed storage for CMK workspace
encryption_search_armid Specifies customer managed search for CMK workspace

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-workspace-vnet-v1-legacy-mode/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-workspace-vnet-v1-legacy-mode/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt