Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create a LinkedService in Azure Machine Learning workspace.

Senast uppdaterad: 2021-05-26

This template creates a LinkedService in an existing Azure Machine Learning workspace.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
amlWorkspaceName Name of the existing AML workspace to create the linked service.
linkName Name of the LinkedService
synapseWorkspaceResourceId ResourceId of the existing Synapse workspace which you want to link to the aml workspace by linked service.
sparkPools Spark pools you want to attach to the aml workspace, in such format: [ {"computeName":"compute1", "poolName":"sparkPool1"}, ... ]. Pool name is the name of spark pool shown in Synapse workspace, while compute name is the alias for this pool after it is attached to aml workspace.
location Location(aka region) of the LinkedService

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-linkedservice-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-linkedservice-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt