Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Azure Machine Learning end-to-end secure setup

Senast uppdaterad: 2022-04-08

This set of Bicep templates demonstrates how to set up Azure Machine Learning end-to-end in a secure set up. This reference implementation includes the Workspace, a compute cluster, compute instance and attached private AKS cluster.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
prefix Prefix for all resource names.
location Azure region used for the deployment of all resources.
tags Set of tags to apply to all resources.
vnetAddressPrefix Virtual network address prefix
trainingSubnetPrefix Training subnet address prefix
scoringSubnetPrefix Scoring subnet address prefix
azureBastionSubnetPrefix Bastion subnet address prefix
deployJumphost Deploy a Bastion jumphost to access the network-isolated environment?
dsvmJumpboxUsername Jumphost virtual machine username
dsvmJumpboxPassword Jumphost virtual machine password
amlComputePublicIp Enable public IP for Azure Machine Learning compute nodes
amlComputeDefaultVmSize VM size for the default compute cluster

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-end-to-end-secure/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-end-to-end-secure/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt