The Azure Quickstart templates are currently available in English

User assigned identity role assignment template

Senast uppdaterad: 2021-05-14

A template that creates role assignments of user assigned identity on resources that Azure Machine Learning workspace depends on

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
primaryUserAssignedIdentityResourceGroup Resource group of User Assigned Identity passed in workspace.properties.primaryUserAssignedIdentity.
primaryUserAssignedIdentityName Resource name of User Assigned Identity passed in workspace.properties.primaryUserAssignedIdentity.
assignWorkspaceResourceGroup If assign AML workspace resource group permissions.
workspaceResourceGroup Resource group of AML workspace resource group.
assignWorkspaceKeyVault If assign AML workspace keyvault permissions.
workspaceKeyVaultResourceGroup Resource group of AML workspace key vault.
workspaceKeyVaultName Resource name of AML workspace key vault.
assignWorkspaceStorageAccount If assign AML workspace storage account permissions.
workspaceStorageAccountResourceGroup Resource group of AML workspace storage account.
workspaceStorageAccountName Resource name of AML workspace storage account.
assignWorkspaceContainerRegistry If assign AML workspace container registry permissions.
workspaceContainerRegistryResourceGroup Resource group of AML workspace container registry.
workspaceContainerRegistryName Resource name of AML workspace container registry.
assignWorkspaceDataBrick If assign AML workspace linked Azure DataBrick permissions.
workspaceDataBrickResourceGroup Resource group of AML workspace linked Azure DataBrick.
workspaceDataBrickName Resource name of AML workspace linked Azure DataBrick.
assignWorkspaceCMKKeyVault If assign keyvault that hosts data encryption key of cmk workspace permissions.
workspaceCMKKeyVaultResourceGroup Resource group of keyvault that hosts data encryption key of cmk workspace.
workspaceCMKKeyVaultName Resource name of keyvault that hosts data encryption key of cmk workspace.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-dependencies-role-assignment/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-dependencies-role-assignment/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt