Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create an Azure PostgreSQL Datastore

Senast uppdaterad: 2021-05-11

This template creates a PostgreSQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace which will hold this datastore target.
datastoreName The name of the datastore, case insensitive, can only contain alphanumeric characters and underscore
serverName The PostgreSQL server name.
databaseName The database name.
userId The user ID.
password The password.
port Optional : The port number. Defaults to 5432
endpoint Optional : The endpoint of the server. Defaults to postgres.database.azure.com.
enforceSSL Optional : This sets the ssl value of the server. Defaults to true if not set.
skipValidation Optional : If set to true, the call will skip Datastore validation. Defaults to false
location The location of the Azure Machine Learning Workspace.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-datastore-create-psql/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-datastore-create-psql/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt