Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create a Blob Storage Datastore

Senast uppdaterad: 2021-05-11

This template creates a blob storage datastore in Azure Machine Learning workspace.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace which will hold this datastore target.
datastoreName The name of the datastore, case insensitive, can only contain alphanumeric characters and underscore
storageAccountName The name of the storage account.
containerName The name of the azure blob container.
authenticationType Authentication type
sasTokenOrAccountKey Storage account SAS token or Account Key
storageAccountSubscriptionId Optional : The subscription ID of the storage account. Defaults to selected subscription
storageAccountResourceGroup Optional : The resource group of the storage account. Defaults to selected resource group
skipValidation Optional : If set to true, the call will skip datastore validation. Defaults to false
location The location of the Azure Machine Learning Workspace.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-datastore-create-blob/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-datastore-create-blob/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt