Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create AML workspace with multiple Datasets & Datastores

Senast uppdaterad: 2021-05-11

This template creates Azure Machine Learning workspace with multiple datasets & datastores.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
workspaceName Specifies name of workspace to create in Azure Machine Learning workspace.
location Specifies the location for all resources.
datastoreCount Specifies the number of datastores to be created.
datasetCount Specifies the number of datasets to be created.
storageAccountName The name for the storage account to created and associated with the workspace.
containerName The container name.
keyVaultName The name for the key vault to created and associated with the workspace.
tenantId Specifies the tenant ID of the subscription. Get using Get-AzureRmSubscription cmdlet or Get Subscription API.
applicationInsightsName The name for the application insights to created and associated with the workspace.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-dataset-create-workspace-multiple-dataset-datastore/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-dataset-create-workspace-multiple-dataset-datastore/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt