Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create Tabular Dataset from SQL/PostgreSQL/MySQL Datastore

Senast uppdaterad: 2021-05-27

This template creates a tabular dataset from SQL query in SQL/PostgreSQL/MySQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace which will hold this datastore target.
datasetName The name of the dataset.
datasetDescription Optional : The description for the dataset.
datastoreName The SQL/PostgreSQL/MySQL datastore name.
sqlQuery SQL Quey
fineGrainTimestamp Optional : Column name to be used as FineGrainTimestamp
coarseGrainTimestamp Optional : Column name to be used as CoarseGrainTimestamp. Can only be used if 'fineGrainTimestamp' is specified and cannot be same as 'fineGrainTimestamp'.
tags Optional : Provide JSON object with 'key,value' pairs to add as tags on dataset. Example- {"sampleTag1": "tagValue1", "sampleTag2": "tagValue2"}
skipValidation Optional : Skip validation that ensures data can be loaded from the dataset before registration.
location The location of the Azure Machine Learning Workspace.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-dataset-create-tabular-from-sql-query/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-dataset-create-tabular-from-sql-query/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt