Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create an Azure Machine Learning compute instance

Senast uppdaterad: 2021-07-22

This template creates an Azure Machine Learning compute instance on behalf of another user with a sample inline setup script

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace to which compute instance will be deployed
computeName Specifies the name of the Azure Machine Learning compute instance to be deployed
location Location of the Azure Machine Learning workspace.
vmSize The VM size for compute instance
vnetResourceGroupName Name of the resource group which holds the VNET to which you want to inject your compute instance in.
vnetName Name of the vnet which you want to inject your compute instance in.
subnetName Name of the subnet inside the VNET which you want to inject your compute instance in.
tenantId AAD tenant id of the user to which compute instance is assigned to
objectId AAD object id of the user to which compute instance is assigned to
inlineCommand inline command
creationScript.cmdArguments Specifies the cmd arguments of the creation script in the storage volume of the Compute Instance.
schedules Specifies the schedule policies for the compute instance

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-compute-create-computeinstance/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-compute-create-computeinstance/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt