Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create a Machine Learning Service HDInsight cluster

Senast uppdaterad: 2021-05-11

This template creates a Machine Learning Service HDInsight cluster

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
computeName Specifies the name of the Azure Machine Learning Compute.
location The location of the Azure Machine Learning Workspace.
clusterName The clusterName of the Azure HDInsight cluster.
username The username needed to access the virtual machine.
sshPort The exposed port for the resource. Defaults to 22.
password The password needed to access the virtual machine.
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning Workspace which will contain this compute.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-compute-attach-hdi/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-compute-attach-hdi/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt