Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Azure Logic Apps - VETER Pipeline

Senast uppdaterad: 2021-05-24

Creates an integration account, adds schema/map into it, creates a logic app and associates it with the integration account. The logic app implements a VETER pipeline using Xml Validation, XPath Extract and Transform Xml operations.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
integrationAccountName Name of the Integration Account.
logicAppName Name of the Logic App.
location Location of the Logic App.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-veter-pipeline/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-veter-pipeline/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt