The Azure Quickstart templates are currently available in English

Run a SQL stored procedure on a schedule via a logic app

Senast uppdaterad: 2021-05-11

This template allows you to create a Logic App that will run a SQL stored procedure on schedule. Any arguments for the procedure can be put into the body section of the template.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
logicAppName The name of the logic app.
sqlConnectionName The name of the SQL connection being created.
sqlServer The URI of the SQL Server
sqlDatabase The name of the SQL database.
sqlUser The username for the SQL server.
sqlPassword The password for the SQL server.
sqlProcedure The procedure to run.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-sql-proc/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-sql-proc/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt