Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Copy FTP files to Azure Blob logic app

Senast uppdaterad: 2021-05-12

This template allows you to create a Logic app triggers on files in an FTP server and copies them to an Azure Blob container. You can add an additional triggers or actions to customize it to your needs.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
logicAppName The name of the logic app.
azureBlobAccountName Account name of the Azure Blob storage account.
azureBlobAccessKey Account key of the Azure Blob storage account.
azureBlobConnectionName The name of the Azure Blob connection being created.
ftpServerAddress The address of the FTP server.
ftpUsername The username for the FTP server.
ftpPassword The password for the FTP server.
ftpServerPort The port for the FTP server.
ftpConnectionName The name of the FTP connection being created.
ftpFolderPath The path to the FTP folder you want to listen to.
blobContainerPath The container/path of the folder you want to add files to.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-ftp-to-blob/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-ftp-to-blob/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt