Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Correlating messages over Logic Apps using Service Bus

Senast uppdaterad: 2021-05-20

which shows how we can correlate messages over Logic Apps using Azure Service Bus

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
serviceBusNamespace The Service Bus namespace name. This value should be globally unique!
clientLogicApp Name of the client Logic App
backendLogicApp Name of the backend Logic App
transformationLogicApp Name of the transformation Logic App
messageRoutingTopic The name of the topic for routing messages.
clientLogicAppSubscription The name of the topic subscription towards the client Logic App.
backendLogicAppSubscription The name of the topic subscription towards the backend Logic App.
transformationLogicAppSubscription The name of the topic subscription towards the transformation Logic App.
serviceBusConnection The name of the connection to Service Bus created for Logic Apps.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-correlation-using-servicebus/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-correlation-using-servicebus/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt