Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create a load-balancer with a Public IPv6 address

Senast uppdaterad: 2021-05-14

This template creates an Internet-facing load-balancer with a Public IPv6 address, load balancing rules, and two VMs for the backend pool.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
dnsNameforIPv4LbIP DNS prefix for IPv4 IP Address of the load balancer. It must be lowercase and match the regex: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$.
vmSize Default VM size
location Default VM size
dnsNameforIPv6LbIP DNS prefix for IPv6 IP Address of the load balancer. It must be lowercase and match the regex: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/load-balancer-ipv6-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/load-balancer-ipv6-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt