Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploy a Linux VM with the Azul Zulu OpenJDK JVM

Senast uppdaterad: 2021-04-27

This template allows you to create a Linux VM with the Azul Zulu OpenJDK JVM.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
OS The Linux distribution for the VM. This will pick a fully patched image of the selected distribution.
javaPackageName Azul Zulu OpenJDK JVM for Azure package name
vmSize Size for the Virtual Machine.
vmName Name for the Virtual Machine.
adminUsername User name for the Virtual Machine.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine.
adminPasswordOrKey Password or SSH key for the Virtual Machine.
storageNewOrExisting Determines whether or not a new storage account should be provisioned.
storageAccountName Name of the storage account
storageAccountType Storage account type
storageAccountResourceGroupName Name of the resource group for the existing storage account
virtualNetworkNewOrExisting Determines whether or not a new virtual network should be provisioned.
virtualNetworkName Name of the virtual network
addressPrefixes Address prefix of the virtual network
subnetName Name of the subnet
subnetPrefix Subnet prefix of the virtual network
virtualNetworkResourceGroupName Name of the resource group for the existing virtual network
publicIpNewOrExisting Determines whether or not a new public ip should be provisioned.
publicIpName Name of the public ip address
publicIpDns DNS of the public ip address for the VM
publicIpResourceGroupName Name of the resource group for the public ip address
publicIpAllocationMethod Allocation method for the public ip address
publicIpSku Name of the resource group for the public ip address
location Location for the resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/zulu/Linux-Java-ZuluOpenJDK/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/zulu/Linux-Java-ZuluOpenJDK/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt