Lamp on Ubuntu

Senast uppdaterad: 2016-01-05

This template deploys a Lap(linux+apache2+php5) node and a configurable number of Mysql(mysql server 5.5) nodes on Ubuntu virtual machines

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
virtualNetworkName Name of the virtual network provisioned for the cluster
adminUsername Administrator user name used when provisioning virtual machines
adminPassword Administrator password used when provisioning virtual machines
dnsNamePrefix DNS Name for the publicly accessible Lap node. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
lapVmSize The size of the virtual machines used when provisioning the Lap node
mysqlNodes Number of Mysql node (1 is the default)
mysqlVmSize The size of the virtual machines used when provisioning Mysql node(s)

Använda mallen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/lap-mysql-ubuntu/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell
Kommandoraden
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/lap-mysql-ubuntu/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt