Autoscale a LANSA Windows VM Scale Set with Azure SQL Database

Senast uppdaterad: 2016-12-15

Kostnadsuppskattning

$282.12740000000006001600000000

Beräknad kostnad per månad

Se hur beräkningen gick till och anpassa efter dina behov

Priskalkylator

The template deploys a Windows VMSS with a desired count of VMs in the scale set and a LANSA MSI to install into each VM. Once the VM Scale Set is deployed a custom script extension is used to install the LANSA MSI)

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
msiUri URL of the LANSA MSI to install on each VM.
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set.
vmssName String used as a base for naming resources. Must be 3-61 characters in length and globally unique across Azure. A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
minInstanceCount Minimum number of VM instances (1 or more).
maxInstanceCount Maximum number of VM instances (100 or less).
databaseName The name of the new database to create.
collation The database collation for governing the proper use of characters.
edition The type of database to create.
requestedServiceObjectiveName Describes the performance level for Edition
maxSizeBytes The maximum size, in bytes, for the database
adminUsername Admin username on all VMs.
adminPassword Admin password on all VMs.
webUsername Web Server username on all VMs.
webPassword Web Server password on all VMs.
databaseLogin The admin user of the Azure SQL Database
databaseLoginPassword The password of the admin user of the Azure SQL Database
webServerMaxConnect The maximum number of LANSA jobs to run on each Web Server. Setting triggerWebConfig will cause this value to be updated.
installMSI Install the MSI: Set this to 1 to execute an MSI install. Usually set to 0 when updating the stack
updateMSI Update Stack: Set this to 1 to execute an MSI Upgrade. Obtains the specified MSI and installs it. Ensure the LansaMSI parameter is set correctly. If the LansaMSI parameter is not different a repair will be performed
uninstallMSI Uninstall the MSI: Set this to 1 to uninstall the MSI. The MSI used to uninstall is the last one that was installed. It is called c:\lansa\MyApp.msi
triggerWebConfig Update Stack: Set this to 1 to update the web configuration
imageOffer The offer of the image. Allowed values: lansa-scalable-license, lansa-scalable-license-preview
gitBranch (ingen beskrivning är tillgänglig)
trace Switch tracing on. Allowed values Y or N
fixLicense Re-run licensing

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/lansa-vmss-windows-autoscale-sql-database/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/lansa-vmss-windows-autoscale-sql-database/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt