Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create an Azure Key Vault with RBAC and a secret

Senast uppdaterad: 2021-10-27

This template creates an Azure Key Vault and a secret. Instead of relying on access policies, it leverages Azure RBAC to manage authorization on secrets

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
keyVaultName Specifies the name of the key vault.
location Specifies the Azure location where the key vault should be created.
skuName Specifies whether the key vault is a standard vault or a premium vault.
enabledForDeployment Specifies whether Azure Virtual Machines are permitted to retrieve certificates stored as secrets from the key vault.
enabledForDiskEncryption Specifies whether Azure Disk Encryption is permitted to retrieve secrets from the vault and unwrap keys.
enabledForTemplateDeployment Specifies whether Azure Resource Manager is permitted to retrieve secrets from the key vault.
tenantId Specifies the Azure Active Directory tenant ID that should be used for authenticating requests to the key vault. Get it by using Get-AzSubscription cmdlet.
objectId Specifies the object ID of a user, service principal or security group in the Azure Active Directory tenant for the vault. The object ID must be unique for the list of access policies. Get it by using Get-AzADUser or Get-AzADServicePrincipal cmdlets.
roleName Specifies the role the user will get with the secret in the vault. Valid values are: Key Vault Administrator, Key Vault Certificates Officer, Key Vault Crypto Officer, Key Vault Crypto Service Encryption User, Key Vault Crypto User, Key Vault Reader, Key Vault Secrets Officer, Key Vault Secrets User.
secretName Specifies the name of the secret that you want to create.
secretValue Specifies the value of the secret that you want to create.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.keyvault/key-vault-create-rbac/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.keyvault/key-vault-create-rbac/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt