Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

KEMP LoadMaster (MultiNIC)

Senast uppdaterad: 2021-05-05

This template creates a KEMP LoadMaster with two interfaces into existing Subnets.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
balPassword Password for bal account
balUsername Username for bal account
existingvirtualNetworkResourceGroup Name of the resource group that contains the existing virutal network.
existingvirtualNetworkName Name of the existing virutal network the KEMP LoadMaster will be deployed to.
existingsubnetName1 Name of the existing subnet in the virtual network you want to use
existingsubnetName2 Name of the existing subnet in the virtual network you want to use
location Location for all resources.
vmSize Size of the VM.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/kemp/kemp-loadmaster-multinic/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/kemp/kemp-loadmaster-multinic/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av KurtJung