Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Kafka on Ubuntu VMs

Senast uppdaterad: 2021-07-13

This template creates Kafka streaming replication from one zookeeper to one or more brokers each configured with multiple striped data disks. The database servers are deployed into a private subnet with an optional externally accessible jumpbox.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
storageAccountNamePrefix Unique name of the new storage account that will be created to store virtual machine VHDs.
domainName Domain name of the public jumpbox
adminUsername Virtual machine administrator username
tshirtSize T-shirt size of the Kafka deployment
jumpbox The flag allowing to enable or disable provisioning of the jumpbox VM that can be used to access the Kafka environment
virtualNetworkName Virtual network name
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
sharedModulesLocation Location of the shared modules.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/kafka/kafka-ubuntu-multidisks/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/kafka/kafka-ubuntu-multidisks/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt